Menu Sluiten

Medische Vertalingen


Medische vertalingen

Medische vertalingen zijn het vertalen van verschillendedocumenten in verschillende talen, waaronder medisch jargon, medischeopleidingsdocumenten, farmaceutische verslagen, laborapporten, bijsluiters,klinische studies, biotechnologische toepassingen, enz.

Farmaceutische vertalingen en medische vertalingen vragen omspecifieke deskundigheid.

In de eerste plaats moet de vertaler vertrouwd zijn met demedische terminologie in zowel de brontaal als de doeltaal.

Medische vertalingen worden daarom meestal uitgevoerd doorgespecialiseerde vertalers met een medische achtergrond. Dus vakwerk voortaalspecialisten.

Deze vertalers vertalen naar hun moedertaal en zijn thuis inmedisch vakjargon zodat de juister termen met de nodige finesse worden gehanteerd.

Medische vertalers vertalen informatie van de ene naar deandere taal die nodig kan zijn op het gebied van de geneeskunde. Medischevertalingen kunnen ook worden gedaan voor zakelijke doeleinden, zoals hetcommuniceren van wetenschappelijke en klinische onderzoeksresultaten aan hetpubliek in een taal die het publiek begrijpt. Een medische vertaler kan zelfsde persoon zijn die er verantwoordelijk voor is dat elk document goed wordtbegrepen door medische professionals, die het dan vertalen voor de referentievan een arts. In de medische terminologie zijn er bijvoorbeeld heel wat synoniemen te vinden.

Medische vertalingen zijn niet zo eenvoudig als ze klinken.Ze zijn vaak afhankelijk van factoren zoals de aard van de taal die vertaaldwordt en de cultuur van de mensen die vertaald worden.

Als u bijvoorbeeld eentechnisch medisch tijdschrift in de Japanse taal zou lezen, zou u veel meermoeite hebben om te begrijpen waar de auteur het over had dan wanneer u het inde Franse taal zou lezen. Als de taal die in het medisch tijdschrift wordtgebruikt Latijn is, kan het zijn dat je terug moet gaan naar een Franstaligeeditie om te begrijpen wat de auteurs probeerden over te brengen. Dit is eenvan de belangrijkste redenen waarom medische vertalers een gespecialiseerdeopleiding in hun vakgebied moeten hebben, zodat ze effectief en op de juistemanier documenten kunnen vertalen.

Sommige medische vertalingen zijn ook tijdrovend, omdat degebruikte taal uiterst complex is. Het vertaalproces neemt ook veel tijd inbeslag als het originele document erg lang is en er veel interpunctie engrammatica aan te pas komt.

Daarom moeten medische vertalers een grotehoeveelheid informatie over een bepaald onderwerp kennen voordat ze met hunvertalingen kunnen beginnen. Termen die equivalent lijken, betekenen niet noodzakelijkhetzelfde. Zo kan het Engelse ‘drug’ ook gewoon ‘medicijn, geneesmiddel’betekenen.

Info over medische vertalingen

Informatie over Medische vertalingen

Voor een vertaling van uw medische tekst moet u kunnen vertrouwen opervaren vertalers die volledig op de hoogte zijn van het juiste medischevakjargon.

In ieder medisch deelgebied wordt immers specifieke eigenterminologie gebruikt. 

Een van de grootste voordelen van medische vertalingen isdat ze individuen die anders misschien niet in staat zijn om gebruik te makenvan het medische systeem de juiste hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.Door het communiceren van medische informatie in een taal die het publiek kanbegrijpen, kan een patiënt de medische aandacht krijgen die hij of zij nodigheeft om ervoor te zorgen dat hij of zij de best mogelijke zorg krijgt. Helaasis sommige medische terminologie voor de meeste mensen eigenlijk vrij moeilijkte begrijpen, waardoor ze niet op zoek kunnen gaan naar de juiste medischebehandeling voor hun specifieke aandoening. Door een medische vertaler tegebruiken om medische teksten te vertalen, kunnen patiënten echter dezelfdetoegang tot medische informatie krijgen via het medische systeem als hunartsen.

Met medische vertalingen loopt u liever geen risico.

Alsfarmaceut, ziekenhuis of medisch specialist kunt u het zich niet veroorloven omfouten te maken.

Naast het feit dat patiënten in staat zijn om de juiste zorgte krijgen, stellen medische vertalingen mensen ook in staat om te profiterenvan het medische systeem in verschillende landen. In veel gevallen heeft hetmedische systeem van een land niet de exacte terminologie en procedures die inde Verenigde Staten worden gebruikt en kan het zijn dat er extra training nodigis om medische documenten te vertalen. Op deze manier kan een patiënt diegediagnosticeerd is met een ziekte of andere gezondheidstoestand die nietgediagnosticeerd kan worden in de Verenigde Staten, toch de juiste medischezorg krijgen die nodig is om zijn of haar gezondheid te behouden. In sommigelanden vertalen artsen en verpleegkundigen vaak zelf medische informatie, wateen aanzienlijke hoeveelheid training en ervaring vereist.

Medische vertalingen kunnen uiterst nuttig zijn voor zowelartsen als patiënten omdat ze mensen helpen om medische documenten te lerenspreken en te begrijpen in een vreemde taal die gemakkelijker te begrijpen isdan de taal die ze thuis hebben geleerd.

Aangezien het aantal mensen dat in eenvreemde taal studeert echter blijft stijgen, zullen medische vertalingenwaarschijnlijk altijd in trek zijn.

Meer info over medische vertalingen nu op tradas.com.

Tags

Medische Vertalingen |